تحلیل دقیق مباحث و تعداد تست های طرح شده آزمون سراسری در چند سال اخیر متناسب با کنکور 97
بودجه بندی و تفکیک سرفصل و بررسی تعداد تست ها در کنکور ریاضی - کنکور تجربی - کنکور انسانی - کنکور هنر - کنکور زبان و دروس عمومی به تفکیک هر رشته.